İstanbul Medeniyet Üni. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA İLİŞKİN BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJAN İLANI

A- BAŞVURU KOŞULLARI

1. Başvuru Tarihi ve Yeri

Başvuru Tarihleri : 16 Temmuz – 20 Temmuz 2012

Başvuru Adresi : İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Cevizli Mah. Toros Cad. Gürbüz Sk. No: 6/4 Maltepe\ İSTANBUL

Tel: 0216-280 26 13\ 0216-457 70 00 (139)

2.  Mezuniyet Koşulu

a)  Yüksek lisans programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmak.

b)  Doktora programına başvuru için:  Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans\yüksek lisans diplomasına sahip olmak.

3.  Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu

Adayların, ALES veya eşdeğer bir sınavdan, başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi ve türü kontenjan tablosunda yer almaktadır.

4.  Yabancı Dil Bilgisi

a)  Adaylar, KPDS, ÜDS veya eşdeğer sınavlardan, yüksek lisans programına başvuranlar en az 50 puan, doktora programına başvuranlar en az 60 puan almış olmalıdır.

b)  Tezsiz yüksek lisans veya II. Öğretim Tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylar için yabancı dil koşulu aranmaz.

c)   İngilizce notu 70 ve üzerinde olan öğrencilerin istemeleri halinde, mevcut programlarda en az %30 İngilizce ders alması mümkündür. Bu durumdaki öğrencilerin güz yarıyılında açılması planlanan en az %30’luk İngilizce programlara, programlarla ilgili gerekli koşulları sağlamaları halinde intibakları yapılacaktır.

5. Diploma Mezuniyet Notu Koşulu

a)  Tezli Yüksek lisans programına veya yüksek lisans diplomasıyla doktora programına başvuracak adayın, program kontenjan tablosunda ilgili program için istenen mezuniyet not şartını sağlaması gereklidir.

b)  Tezsiz yüksek lisans veya II. Öğretim Tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylar için mezuniyet not şartı aranmaz.

c)   Doktora programına lisans diploması ile başvuran adayların; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı bir bilim veya sanat dalında 4 tam not üzerinden en az 3.25, 100 tam not üzerinden en az 85 puan veya eşdeğer mezuniyet notuna sahip olmaları gerekmektedir.

6.   Yabancı Uyruklu Adayların Başvuru Koşulları

a) Yüksek lisans veya doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adaylar, mezuniyet ve ALES sınavı koşulu konusunda yukarıda 2. ve 3. maddede belirtilen hükümlere tabidir.

b) Yabancı uyruklu adaylar, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden KPDS, ÜDS veya eşdeğer sınavlardan, yüksek lisans programına başvuranlar en az 50 puan, doktora programına başvuranlar en az 60 puan almış olmalıdır.

c) Yabancı uyruklu adaylar, Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)’den lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir belgeyi almış olmalıdır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar Türkçe’den sınava tabi tutulurlar.

B- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adaylar başvurularını şahsen yapacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurularda herhangi bir ücret alınmayacaktır.

a) Yüksek lisans programına başvuru için lisans, doktora programına başvuru için yüksek lisans diploması veya çıkış belgesi fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

b) Yüksek lisans programına başvuracakların lisans, doktora programına başvuracakların yüksek lisans mezuniyet derecesini gösterir not tablosu (transkript) belgesi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

c) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi.  ALES veya eşdeğer sınav sonucunun geçerlik süresi 3 yıldır.

d) ÜDS, KPDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesi. (Tezli Yüksek lisans\doktora programına başvuranlar için)

e) Nüfus cüzdanının fotokopisi (Yabancı uyruklu adaylar için pasaportlarının noter tasdikli fotokopisi).

f) Vesikalık fotoğraf  (2 adet).

g) Adayın neden lisansüstü eğitim yapmak istediğine dair açıklamalarının yer aldığı yaklaşık 300 kelimelik kompozisyon.

h) Başvuru Formu (Üniversitenin web sitesinde doldurulacaktır.)

 

C- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri;  ALES puanının %50’si,  lisans/yüksek lisans not ortalamasının %20’si, mülakat/yazılı sınav notunun %30’u toplanarak elde edilen puana göre yapılır.  Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 65 olması gerekir.

 

D- SINAV VE KAYIT

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları Mülakat\Yazılı Sınav Tarihi

7 Şubat 2012

Tezsiz Yüksek Lisans Programları Mülakat\Yazılı Sınav Tarihi

8 Şubat 2012

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı

13 Şubat 2012

Kesin Kayıt Tarihleri

20-24 Şubat 2012

Derslerin Başlaması

5 Mart 2012

Derslerin Bitimi

8 Haziran 2012

 

F- YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJAN TABLOLARI

İKTİSAT  ANA BİLİM DALI

Kontenjan Sayısı

ÜDS/ KPDS

Not Ortalaması

ALES Puanı

ALES Puan Türü

Türk Uyruklu

Yabancı uyruklu

Tezli Yüksek Lisans

10

3

50

2,25

60

EA

II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

15

3

60

EA

Doktora

10

1

60

2,75

70

EA

 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ  ANA BİLİM DALI

Kamu Yönetimi Programı

Kontenjan Sayısı

ÜDS/ KPDS

Not Ortalaması

ALES Puanı

ALES Puan Türü

Türk Uyruklu

Yabancı uyruklu

Tezli Yüksek Lisans*

10

3

50

2,25

60

SÖZ

Tezsiz Yüksek Lisans*

10

3

60

SÖZ

* Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Hukuk, Maliye, Uluslar arası ilişkiler, sosyoloji bölümü mezunu olmak şartı aranır.

 

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER  

ANA BİLİM DALI

Kontenjan Sayısı

ÜDS/ KPDS

Not Ortalaması

ALES Puanı

ALES Puan Türü

Türk Uyruklu

Yabancı uyruklu

Tezli Yüksek Lisans

10

3

50

2,25

60

SÖZ

II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

15

3

SÖZ

 

FELSEFE

ANA BİLİM DALI                                                  

Kontenjan Sayısı

ÜDS/ KPDS

Not Ortalaması

ALES Puanı

ALES Puan Türü

Türk Uyruklu

Yabancı uyruklu

Tezli Yüksek Lisans

10

3

50

2,25

60

EA

 

 

Bir önceki yazımız olan Türkiye’de Üniversite Eğitiminin Temel Taşları başlıklı makalemizde Eğitim ve Üniversite, Türkiyede Üniversite Eğitimi ve Üniversite ve Türkiye hakkında bilgiler verilmektedir.