MEB ve TÜBİTAK Ortak Eğitim Verecek

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Öğretmenlik, Girişimcilik ve Liderlik Eğitimleri İşbirliği Protokolü kapsamında düzenlenecek eğitimlerden 15 bin öğretmen ve yöneticinin faydalanacağını, bunun yanında 10 bin meslek dersleri öğretmeni ve idarecisinin gelişimlerinin ise bakanlıklarınca sağlanacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda gerçekleşen ”Öğretmenlik, Girişimcilik ve Liderlik Eğitimleri İşbirliği Protokolü” imza törenine, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ömer Açıkgöz ve diğer ilgililer katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Avcı, protokolle mesleki ve teknik eğitimde 15 bin yönetici ve öğretmenin mesleki niteliklerinin, girişimcilik ve liderlik özelliklerinin desteklenmesinin amaçlandığını belirterek, günümüz bilgi toplumunda, girişimcilik ruhunun, yeni anlamlar yüklenerek kazanılması ve geliştirilmesi gereken bir beceri ve kültürü ifade ettiğini söyledi.

Girişimci bir ruh ve girişimci kültürün kendiliğinden serpilip, gelişmediğini belirten Avcı, aileden başlayarak okulda ve toplumda bu kültürü besleyecek ve gelişmesine imkan sağlayacak özgür bir ortam yoksa girişimin öneminden söz edilse de girişimciliğin desteklenmiş olamayacağına işaret etti.

”Burada da bir itirafta da bulunmamızda sakınca yok” diyen Avcı, ”Toplumsal kültürümüzün yeni ve farklı şeyler söylemeyi, hayal kurmayı, merak ve araştırma duygusunu risk ve sorumluluk almayı, cesaret ve öz güveni teşvik ettiğini, çocuklarımızı yüreklendirdiğini söylemek biraz zor görünüyor” diye konuştu.

Son 10-11 yılda eğitim sisteminde gerçekleştirilen değişimin temel amacının da araştırıcı, yenilikçi, özgür düşünen, hayal eden dolayısıyla da girişimcilik ruhuna sahip bireyler yetiştirmek olduğuna dikkati çeken Avcı, bunun için elverişli bir ortam hazırlamanın, çocukların önlerindeki engelleri kaldırmanın ve onları cesaretlendirmenin herkesin görevi olduğunu kaydetti.

Cesaretin hayatı değiştirecek sihrini, önce anne babaların sonra da öğretmenlerin ortaya çıkaracağını vurgulayan Avcı, bu nedenle öğretmenler ve eğitim yöneticileri için mesleki gelişim, girişimcilik ve liderlik eğitimlerini önemsediklerini ve bununla ilgili projeler başlattıklarını söyledi.

Bu kapsamda çeşitli kurs ve seminerler düzenlendiklerini, üniversiteler, STK’lar ve kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörle iş birliği yaptıklarını ifade eden Avcı, geçen yıl ocak ayında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK iş birliğiyle mesleki ve teknik öğretim öğrencilerine girişimcilik kültürü kazandırılması ve bu yöndeki becerilerinin artırılması çalışmalarının başlatıldığını, bunun kısa vadedeki sonuçların bu iş birliğinin önemini ve anlamını bir kat daha artırdığını kaydetti.

Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

”Öğrencilerimizin, girişimcilik ruhunu canlandıracak çalışmalar yaparken, öğretmenlerimiz ve yöneticilerimizin eğitimiyle inşallah bu zihniyet dönüşümünü çok daha hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirmiş olacağız. 2013-2015 yıllarında bu protokolle eğitime alacağımız yöneticilerimiz ve öğretmenlerle birlikte mesleki ve teknik eğitimde 25 bin yönetici ve öğretmenimizi eğitimden geçirmeyi amaçlıyoruz. Bu protokol kapsamında düzenlenecek eğitimlerden 15 bin öğretmen ve yöneticimiz faydalanacak, bunun yanında 10 bin meslek dersleri öğretmeni ve idarecisinin gelişimlerini de Bakanlığımız gerçekleştirecek.”

15 bin yönetici ve öğretmene eğitim verilecek

Protokol kapsamında MEB ile TÜBİTAK işbirliğinde 3 yıl içerisinde MEB’e bağlı, örgün ve yaygın mesleki eğitim veren okul ve kurumlarda görev yapan 15 bin yönetici ve öğretmene, haftalık 56’şar saat eğitim ve öğretim verilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda öğretmenlere ”Öğretmenlik ve Girişimcilik Eğitimi”, yöneticilere ise ”Liderlik ve Girişimcilik Eğitimi” verilecek. Eğitim ve öğretimlerde gruplar 30’ar kişiyi geçmeyecek. Akademisyenlerin veya kamu kurum ve kuruluşlarından alan uzmanlarının eğitim görevlisi olarak görev almaları sağlanacak.

Seminerlerin tamamı için 18 milyon 782 bin 105 TL’lik bir kaynak oluşturulacak. Bu miktarın yüzde 53’ünü oluşturan 10 milyon TL’lik kısmı MEB tarafından, yüzde 47’lik kısmını oluşturan 8 milyon 782 bin 105 TL’si ise TÜBİTAK tarafından karşılanacak.

 

(tübitak)

MEB, Yurtdışına 100 Okutman Görevlendirecek

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK OKUTMANLARI SEÇME VE GÖREVLENDİRME KILAVUZU

I. BÖLÜM GENEL ESASLAR

1- İlgili Mevzuat:

Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurt dışındaki vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dinî konularda aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi amacıyla öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, öğretmen ve din görevlisi olarak yurt dışında görevlendirilecek personelin unvanı, sayısı, nitelikleri, seçimleri, görev yerleri ve süreleri, izinleri, yurt dışındaki görevlerinin sona erdirilmesi ve diğer hususlara ilişkin esas ve usuller 03/07/2003 tarihli ve 25157 sayılı Resmî Gazete”de yayımlanan, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon tarafından Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin 05/06/ 2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenmiştir.

2- Bu Kılavuz:

a) 5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Karan.

b) MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurtdışı Teşkilatı ve Eğitim

Öğretim Grup Başkanlığının 24/11/2012 tarihli ve 39930676/903.02/183245 sayılı Makam

Oluru.

e) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun 25/12/2012 tarihli ve 109 sayılı kararı, esas alınarak hazırlanmıştır.

3- Dışişleri Bakanlığından gelen talepler doğrultusunda, 2013 ve sonraki yıllarda yurt dışında bulunan üniversitelerin Türkoloji kürsüleri ile Büyükelçiliklerimiz/Başkonsolosluklarımız nezdindeki Türk Kültür Merkezlerinin okutman ihtiyacını karşılamak amacıyla sınavla aşağıda belirtilen niteliklere sahip (100) okutman seçilecektir.

BİTİRDİĞİ BÖLÜM ARANAN ASGARİ AKADEMİK UNVAN YABANCİ DİL ASGARİ YABANCI DİL DÜZEYİ
Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı/Türkçe bölümleri Tezli Yüksek Lisans (Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılması esastır) İngilizce Almanca Fransızca Arapça Rusça Farsça İtalyanca Portekizce Romence Lehçe Başvurunun son günü itibarıyla son beş yıl içinde; KPDS’den en az (E) düzeyinde, ÜDS’den en az 50 puan seviyesinde belge sahibi olmak

4- Okutmanların seçimi ve görevlendirilmelerine dairve işlemler, bu Kılavuzda belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilecektir.

IL BÖLÜM

BAŞVURU ŞARTLARI, SÜRESİ, ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER

A- BAŞVURUDA BULUNACAK VE YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

1- Genel şartlar:

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na veya 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’na tabi olarak çalışıyor olmak (vekil öğretmenler ile sözleşmeli olarak çalıştırılanlar hariç),

c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma. Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ç) Son 10 yılda haklarında uyarma ve kınama cezaları dışında disiplin cezası verilmemiş olmak (Disiplin cezalarının affı kanunu ile affedilenler hariç),

d) Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,

e) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

f) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip bulunmak (Bakanlıklar Arası Ortak Kültür Komisyonunca değerlendirilecektir),

g) Yurtdışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,

ğ) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

2- Özel şartlar:

a) Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı/Türkçe bölümlerinden mezun olup, aynı alanda asgari tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak,

b) Üniversitelerde çalışanlarda; -askerlikte geçen süre hariç- başvurunun son günü olan 25/01/2013 tarihi itibarıyla en az beş yıl hizmeti bulunup, halen öğretim elemanı olarak çalışıyor olmak,

c) Millî Eğitim Bakanlığında çalışanlarda; -askerlikte geçen süre hariç- başvurunun son günü olan 25/01/2013 tarihi itibarıyla Bakanlığa bağlı resmî okullarda en az beş yıl öğretmenlik hizmeti bulunup, halen merkez veya taşra teşkilatı birimlerinde eğitim-öğretim hizmetinde çalışıyor olmak,

ç) İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça, Farsça, İtalyanca, Portekizce, Romence, Lehçe dillerinin birinden, başvurunun son günü itibarıyla son beş yıl içinde, ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (E) düzeyinde veya “Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Smavı”ndan (ÜDS) en az (50) elli puan seviyesinde belge sahibi olmak,

d) Daha önce öğretmen veya okutman olarak görevlendirilen personelin ikinci kez yurt dışında görevlendirilebilmesi. için, daha önceki yurt dışı görevini başarılı olarak tamamlamış ve yurt içi görevine başlamasından itibaren başvurunun son günü olan 25/01/2013 tarihi itibarıyla en az iki yıl (Bu süre KPDS? den en az altmış puan alanlar veya buna denk kabul edilen uluslar arası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olanlarda bir yıl olarak uygulanır) çalışmış olmak (yurt dışında görevli iken kendi isteği dışında herhangi bir nedenle süresinden önce yurt içi görevine döndürülenlerin müracaatları kabul edilmez),

e) Kadroları üniversi telerde olan adaylarda, sınavı kazanmaları hâlinde 2013-2014 eğitim öğretim yılında üniversitelerince izinli sayılmak,

B- BAŞVURU SÜRESİ, ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER

1- Başvuru süresi ve şekli:

Bu Kılavuz’da belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylardan;

a) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okul/kurumlar ile Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında görevli olanlar 14-25 Ocak 2013 tarihleri arasında kadrolarının bulunduğu okul/kurum veya birimlere.

b) Üniversitelerde görevli öğretim görevlileri/üyeleri 14-25 Ocak 2013 tarihleri arasında ilgili birim amirliklerine,

başvuracaklardır.

Resmî okul/kurum müdürlükleri başvuru belgelerini 28/01/2013 tarihi mesai bitimine kadar ilçe millî eğitim müdürlüklerine, ilçe millî eğitim müdürlükleri de 30/01/2013 tarihi mesai bitimine kadar il millî eğitim müdürlüklerine; üniversitelerde ise ilgili birim amirlikleri 30/01/2013 tarihi mesai bitimine kadar rektörlüklere göndereceklerdir.

2- Başvuru sırasında teslim edilecek belgeler:

a) Başvuru formu (örneği Ek-1 ‘de),

b) Bilgi formu (örneği Ek-2’de),

c) En son mezun olduğu okula ait lisans diploması ile yüksek lisans/doktora diploması/mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi,

ç) Yabancı dil düzeyini gösteren sınav sonuç belgesinin onaylı fotokopisi,

d) Nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi,

e) Hizmet cetveli (aslı).

f) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet aslı teslim edilecek, fotokopi ile çoğaltılmayacaktır), (örneği Ek-3’de),

Başvuru formu, bilgi formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun boyutları ve içeriği değiştirilmeyecek, bilgilerde kısaltma yapılmayacaktır. Formlar bilgisayar ortamında doldurulacak, her birine son 6 ay içinde çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf yapıştırılacak ve başvuru sahibi tarafından imzalanacaktır. Tüm belgelerin aslına uygunluk onayları okul/kurum/birim amirlerince yapılacaktır.

Başvuru belgeleri, yukarıdaki sıraya göre her bir belge şeffaf dosyaya konulmak suretiyle plastik telli dosya içerisinde teslim edilecektir.

Eksik belge ile yapılan başvurularda sorumluluk başvuru sahibine ait olacak, yanlış beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

3- Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile üniversitelerce yapılacak işlemler:

a) İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunun kurulması: Başvuru belgelerini değerlendirmek üzere;

ı- Merkez teşkilatı birimlerinde; birim amirinin görevlendireceği bir grup başkam başkanlığında 2 personelden, taşra teşkilatında valilik onayı ile il millî eğitim müdür yardımcısı ve iki şube müdüründen,

ıı- Üniversitelerde, rektörlükçe belirlenecek görevlilerden, oluşan “İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu” kurulacaktır.

b) İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunun yapacağı işlemler: Komisyon 31/01/2013 tarihinde toplanarak;

ı- Adayların başvuru belgelerini inceleyip, bu Kılavuzda belirtilen şartları taşıyan ve sınava girmeye hak kazananları belirleyecektir.

il- Sınava girmeye hak kazanan adaylara ait başvuru formundaki ilgili bölüm, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca onaylanacaktır. Onaysız belgeler işleme alınmayacaktır.

m- Başvurusu kabul edilen adaylara ait bilgiler, bilgisayar ortamında ekteki örneğe uygun olarak -büyük harflerle- WINDOWS-EXCEL programında liste haline getirilerek Komisyonca onaylanacak ve öncelikle “digmp 1 (Sjmeb. gov.tr” e-posta adresine gönderilecektir.

ıv- Başvuru belgeleri ile WINDOWS-EXCEL programında düzenlenen onaylı liste ve kaydedildiği CD en geç 08/02/2013 tarihi mesai bitimine kadar, “Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 6. Kat C Blok 06648 Bakanlıklar/ANKARA” adresine APS veya kargo ile gönderilecektir.

v- Bu Kılavuz’da belirtilen şartları taşımayan; usulüne uygun ve süresi içinde başvuruda bulunmayan; kadroları üniversitelerde olup, sınavı kazanmaları hâlinde 2013-2014 eğitim öğretim yılında yurt dışında görevlendirilmelerine izin verilmeyen adayların başvuru belgeleri kesinlikle Bakanlığımıza gönderilmeyecektir.

vı- Bu Kılavuz hükümlerine aykırı uygulama yapanlar hakkında yasal işlem yapılacak, başvuru ile ilgili doğacak hata ve eksikliklerin her türlü hukukî sorumluluğu başvuru sahibi ile İnceleme ve Değerlendirme Komisyonuna ait olacaktır.

vıı- Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4- Başvurunun geçersiz sayılacağı durumlar:

a) Başvuru şartlarım taşımayan,

b) Başvuru belgelerini eksik teslim eden,

c) Yanlış beyanda bulunan,

ç) Süresi içerisinde başvurmayan,

d) Başvuru belgeleri İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca incelenip

onaylanmayan,

e) Doğrudan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne başvuran, t) Süresi içerisinde başvuru belgeleri Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel

Müdürlüğüne ulaşmayan,

adayların başvurulan geçersiz sayılacaktır.

Başvurusu geçersiz sayılanların belgeleri iade edilmeyecektir.

ni. BÖLÜM SEÇME SINAVI

1- Seçme sınavı:

a) Seçme sınavı 20-21-22 Şubat 2013 tarihlerinde “Temsil Yeteneği Mülakatı” şeklinde “Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurt Dışı Teşkilâtı ve Eğitim Öğretim Grup Başkanlığı Emniyet Malı. İnci Taş Cad. Beşevler Kampusu C Blok 06560 Beşevler/Yenimahalle/ANKARA” adresinde yapılacaktır.

b) Temsil yeteneği mülakatında değerlendirme (100) puan üzerinden

DEĞERLENDİRME ALANI PUAN
1- Türkçe’yi kullanma becerisi 30
2- Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, tarih ve kültür 20
3- Yurtdışı göreve ilişkin çalışmaları, düşünce ve yaklaşımları 30
4- Genel görünüm, tutum ve davranış 20
TOPLAM 100

alan ve puan değerleri üzerinden gerçekleştirilecektir.

2- Başarının tespiti ve başarı sıralaması:

a) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu üyelerince yukarıdaki alan ve puan değerleri üzerinden her adaya ayrı ayrı puan verilecek, verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların başarı puanı tespit edilecektir. Sınavda başarılı sayılabilmek için ortalamanın en az yetmiş puan olması gerekir.

b) Seçme sınavında en az yetmiş puan alan adaylar içerisinde, en yüksek puan alandan en düşük puan alana doğru puan sıralaması yapılarak ilk (100) aday başarılı sayılacak; belirtilen sayıda aday olmaması halinde bile yetmiş puan alamayan adaylar başarısız sayılacaktır.

c) Puanların eşit olması durumunda sıralama; akademik unvan, mesleki kıdem, ilk defa görevlendirilme sırasına göre yapılacaktır.

3- Sınav sonuçlarının duyurulması ve geçerlilik süresi:

a) Sınav sonuçları, temsil yeteneği mülakatının son gününü izleyen 20 gün içerisinde Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

b) Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı yılı takip eden üçüncü yılın sonuna kadar geçerlidir. Bu süre içerisinde görevlendirilemeyenlerin hakkı sona erer.

IV. BÖLİM YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRME

1- Yurt dışında görevlendirmede işlem basamakları:

Seçme sınavında başarılı olup görevlendirme sırası bekleyen okutmanların -başarı sırası esas alınarak- yurt dışındaki üniversitelerde/Türk Kültür Merkezlerinde görevlendirilme işlemleri aşağıdaki işlem basamaklarına göre gerçekleştirilecektir.

Kadrosu üniversitelerde olan okutmanların yurt dışında görevlendirilebilmeleri veya görev sürelerinin uzatılabilmesi için, ilgili eğitim-öğretim yılında görevlendirilmelerine üniversitelerince izin verilmesi şarttır. Bu konudaki yazışmalar Bakanlığımız ile ilgili üniversite arasında yapılacaktır.

a) Yurt dışındaki üniversitelerde görevlendirme:

ı- Üniversitelerin ihtiyaç duyulan okutman sayısı, akademik unvan, alan, yabancı dil ve diğer nitelikler konusundaki taleplerinin Dışişleri Bakanlığınca Bakanlığımıza bildirilmesi,

ıı- Aranan niteliklere sahip olanlara (başarı sırası gözetilerek) ilgili üniversitede görev kabul edip etmeyeceklerinin sorulması,

m- İlgili okutmanlardan görev alacaklarına dair yazılı beyan alındıktan sonra isimlerinin özgeçmişleri ile birlikte ilgili üniversitelere teklif edilmek üzere Dışişleri Bakanlığına bildirilmesi,

m- Teklif edilen okutmanların yurt dışındaki ilgili üniversitece kabul edildiğinin Dışişleri Bakanlığı kanalı ile Bakanlığımıza bildirilmesinden sonra söz konusu okutmanların Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla (1) ders yılı süre ile görevlendirilmesi,

b) Türk kültür merkezlerinde görevlendirme:

ı- İhtiyaç duyulan okutman sayısı, akademik unvan, alan, yabancı dil ve diğer nitelikler konusundaki taleplerin Dışişleri Bakanlığınca Bakanlığımıza bildirilmesi,

ıı- Aranan niteliklere sahip olanlara (başarı sırası gözetilerek) ilgili Türk Kültür Merkezinde görev kabul edip etmeyeceklerinin sorulması, görev alacaklarına dair yazılı beyanları alındıktan sonra Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla (1) ders yılı süre ile görevlendirilmesi,

2- Görevlendirme süresi:

5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’mn 8 inci maddesi gereğince; yurt dışında görevlendirilen okutmanların görev süresi 1 yıl olup, üniversitelerince yurt dışı görevinin devamına izin verilmesi, başarılı olmaları ve bulundukları ülkenin çalışma koşulları dikkate alınmak kaydıyla her defasında 1 yılı geçmemek üzere, Komisyonca en fazla 4 yıl daha uzatılabilecektir. Toplam görev süresi beş yılı geçemez. Görev süresi eğitim-öğretim döneminin bitiminden önce sona erenlerin süreleri, bölgelerindeki eğitim-öğretim döneminin sona eriş tarihine kadar uzatılabilecektir.

3- Okutman görevlendirilen ülkeler:

Halen okutman görevlendirilen ülkelerin isimleri ekli listede yer almaktadır. Dışişleri Bakanlığından gelen talepler doğrultusunda bu listeye yeni ülkeler ilave edilebileceği gibi, eksilme de olabilecektir. Adayların bu listeyi inceleyerek başvuruda bulunmaları önem arz etmektedir. (Ek-6)

4- Görevlendirilen personele yapılacak ödemeler:

a) Yurt dışında görevlendirilecek okutmanların kendilerine, ilk gidişlerinde ve kesin dönüşlerinde 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre ödenecek yol masrafları, yolda geçen sürelere ilişkin gündelikleri Bakanlığımız bütçesinden, ilgili mevzuatı dikkate alınarak tedavi ve diğer masrafları bağlı bulundukları Kurumların bütçelerinden karşılanacaktır.

b) Yurt dışında görevlendirilen okutmanlar görevlendirildiği süre içerisinde kurumlarınca aylıklı izinli sayılacaklardır. Anılan personelin; ek ders, fazla çalışma, ek tazminat, geliştirme ödeneği ve döner sermaye katkı payı ve benzeri ücret unsurları gibi ödenmesi fiilen görev yapılması esasına bağlı ödemeler hariç kadrolarına ilişkin aylıkları ile diğer mali haklan, mensubu oldukları kurum veya kuruluş tarafından Türkiye’de Türk Lirası (yurt içi aylığı) olarak ödenmesine devam edilecektir.

c) Görevli oldukları ülkenin özelliği, ekonomik durumu, geçim şartları dikkate alınmak suretiyle, bu yerlerdeki görevlerini fiilen yapmaları karşılığında yurt dışı görevlerine başladıkları tarihten itibaren Dışişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanmak üzere 5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı “na ekli Cetvelde belirtilen tutarlarda, her ay ayrıca ödeme yapılacaktır. (Ek-7)

5- İzinler:

Yurt dışında görevlendirilen okutmanların yıllık, mazeret ve hastalık izinleri ile eşlerinin aylıksız izinleri, 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 13 üncü ve 14 üncü maddeleri ile düzenlenmiştir.

6- Okutman olarak görevlendirilen öğretmenlerle ilgili il millî eğitim müdürlüklerinin yapacağı işlemler:

Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yurt dışında okutman olarak görevlendirilen öğretmenler, yurt dışı görevlerine başladıktan sonra “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik” gereğince tahsis edilen boş kadrolara atanacaktır. Bu işlem, öğretmenin yurt dışı görevine hareket tarihim izleyen 15 gün içerisinde adayın kadrosunun bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince tamamlanacaktır. İl millî eğitim müdürlüklerine öğretmenlerin kadrolarımn ilgili boş kadrolara alınmasıyla ilgili başka bir yazı gönderilmeyecektir.

7- Yurt dışında görevlendirilen okutmanların görevleri nedeniyle sorumlu oldukları makamlar:

Yurt dışında görevlendirilen okutmanlar görevleri nedeniyle misyon şefine; eğitim müşavirine/eğitim ataşesine; T.C. Büyükelçilikleri veya Başkonsolosluklarında görevleri nedeniyle bağlı bulundukları personele; görev yaptıkları üniversitelere veya Türk kültür merkezi yöneticilerine karşı sorumludur.

8- Pasaport işlemleri:

a) 5682 sayılı Pasaport Kanunu gereğince, yurt dışında görevlendirilen okutmanlardan kadro derecesi 1, 2 ve 3 olanlara hususi damgalı pasaport; kadro derecesi 4 veya daha aşağıda bulunanlara ise hizmet damgalı pasaport verilir.

b) Pasaport işlemleri, görevlendirme yazıları ilgili kurumlara ulaştıktan sonra -okutmanın başvurusu üzerine- görevli oldukları üniversitelerce; Bakanlığımız merkez teşkilatında Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce, taşra teşkilatında ise Bakanlığımızca verilen yetki doğrultusunda kadrolarının bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.

c) Vize başvurusunda bulunulmadan önce, yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin pasaportlarını almış olmaları gerekir.

9- Vize işlemleri:

a) Yurt dışında görevlendirilen okutmanlar ne tür pasaporta sahip olurlarsa olsunlar vize uygulayan ülkeler için mutlaka vize almak zorundadırlar.

b) Görevlendirildikleri ülkenin ilgili temsilciliğine şahsen vize başvurusunda bulunacaklardır.

c) Görevlendirilen ülkelere ilk gidişte verilen vizeler, o ülkelere giriş vizesidir. Alman bu vizeler oturum iznine dönüşmeden Türkiye’ye giriş yapıldığı takdirde, yeniden vize alınması zorunludur.

10- Yurt dışı görev yerine hareket:

Görevlendirilen okutmanların yurt dışı görev yerlerine hareket edebilmeleri için, pasaport, vize ve ulaşım işlemlerinin tamamlanmış olması şarttır. Bakanlığımız personelinin görev yerlerine hareket etmeden önce okul/kurum/birim müdürlüklerinden alacakları yönetici veya denetmen/denetçi olmadıklarına dair belgeyi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.

11- Yurt içi göreve döndürme:

a) Yurt dışında görevlendirilen okutmanlar, 5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’mn 9 uncu maddesi çerçevesinde yurt içi göreve döndürüleceklerdir.

b) Okutmanların yurt içi göreve dönme istekleri görev bölgelerindeki eğitim ve öğretim yılının sona eriş tarihi itibarıyla kabul edilecek, ancak en az (1) öğretim yılı görev yapmadan, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın yurt içi göreve dönme istekleri kabul edilmeyecektir.

12- Görevlendirme ertelemesi:

Seçme sınavında başarılı olduğu halde, haklarında açılmış ya da devam eden soruşturma bulunanların görevlendirilmeleri soruşturma sonuna kadar ertelenecektir.

13- Görevlendirmenin yapılmayacağı ve iptal edileceği haller:

a) Olağanüstü haller ile kendisinin veya bakmakla yükümlü bulunduğu yakınlarının uzun süre tedavi gerektiren hastalıkları hariç;

– Millî Eğitim Bakanlığınca ikinci sefer önerilen yere gitmek istemeyenlerin,

– Üniversitesince ikinci sefer yurt dışında görevlendirilmesine izin verilmeyenlerin, okutmanlık hakları iptal edilerek sıralama listesinden çıkarılacaklardır.

b)Komisyonumuzca görevlendirilmesi yapıldığı halde belirtilen süre içerisinde herhangi bir sebeple görevlendirildikleri ülkeye gitmeyen ya da erteleme talebinde bulunanların görevlendirildikleri tarihten itibaren 3 (üç) yıl süre ile yurt dışı okutmanlık sınavına katılamayacaklardır.

c) Bir adayın bu Kılavuz’da belirtilen şartlan taşımadığının sonradan anlaşılması veya bu şartlardan birini sonradan kaybetmesi halinde, aday sınavı kazanmış, hatta yurt dışında görevlendirilmiş olsa dahi, hakkındaki tüm işlemler iptal edilerek yurt dışı görevi sona erdirilecektir.

V. BÖLÜM BİĞER HUSUSLAR

1- Başvuru sahiplerinin ilk başvurularında belirttikleri iletişim bilgilerinin, görev yerleri ve görev unvanlarının herhangi bir nedenle değişmesi halinde, bu değişikliği acele olarak Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurt Dışı Teşkilâtı ve Eğitim Öğretim Grup Başkanlığı’nm “digmpl@meb.gov.tr” e-posta adresine ve (0312) 2129304 numaralı faksına bir dilekçe ile bildireceklerdir. Yapılacak tebligatlarda ilk adres esas alınacağından her türlü sorumluluk kendilerine ait olacaktır.

2- Mülakata çağrılan okutmanlar bağlı bulundukları makamlarca izinli sayılacaklar, yol masrafları ve diğer giderler kendilerince karşılanacaktır.

3- Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya alınmayan ve başarısız olan adayların başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.

4- Kılavuz’da yer alan konularda tereddüde düşülmesi hâlinde, Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurt Dışı Teşkilâtı ve Eğitim Öğretim Grup Başkanlığı’nm (0312) 413 31 01-212 36 70’den 3092-3901 numaralı telefonlarından bilgi alınabilecektir.

 

Kaynak: memurlar.net

MEB’de Yeni Uygulama

Milli Eğitim Bakanlığı, engellilerin eğitime devamlarını takip için başlatacağı kimlik doğrulama sisteminin kurulumuna ilişkin ihale sürecini tamamladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları tarafından valiliklere gönderilen yazıya göre, kimlik doğrulama sistemi ve görüntüleme sistemi ile ilgili ihale süreci tamamlandı. Bu kapsamda yüklenici firma tarafından 218 rehberlik ve araştırma merkezine 271 kimlik doğrulama sisteminin kurulumu gerçekleştirilecek.

Kimlik doğrulama sistemine ilişkin teknik şartname gereğince kurulumun yapılmadan önce altyapı ve kablolamanın rehberlik ve araştırma merkezlerince hazırlanması gerekiyor. Bu kapsamda rehberlik ve araştırma merkezlerine, kamera ve kayıt sisteminin kurulması için gerekli hazırlıkların yapılması amacıyla 7 Aralık tarihine kadar süre verildi.

”Damar İzi Kimlik Doğrulama Sistem”in kurulmasının ardından yüklenici tarafından merkez personeline kullanıcı ve teknik eğitim verilecek.
Derse devam sistem üzerinden takip edilecek
Özürlü birey ve eğitim personelinin kimlik doğrulama sistemine tanıtılmaları rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından yapılacak.

Mayıs ayında yayımlanan yönetmeliğe göre, özel eğitim okulu ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerince, özürlü bireylerin ders devam takibi, ders başlangıcından önce ve ders bitiminde özürlü birey modülünde yer alan kimlik doğrulama sistemi ile yapılacak. Eğitim personelinin ders devam takibi de giriş ve çıkışlarda kimlik doğrulama sistemi ile yapılacak.

Kimlik doğrulama sisteminin uygulanması ile sistemi kullanamayacak durumda olan özürlü birey ve eğitim personelinin ders devam takibi ise Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak.

Dersaneler Okul Oluyor, MEB’den İlk Adım

Erdoğan’ın “dersaneler kapanacak” açıklamasının ardından bakanlık dersanelere “okul olma şartlarını” bildiren yazı gönderdi. Koşulları uygun olmayan dersaneler devletten yardım talep edebilecek.

 

 

OKUL OLMAK İSTEYEN DERSANELERE ARSA, VERGİ MUAFİYETİ VE KREDİ DESTEĞİ

 

MİLLİ Eğitim Bakanlığı dersanelerin kapatılıp özel okula dönüştürülmesi yönünde ilk adımı attı. Bakanlık dersanelere bir yazı göndererek özel okul olma şartlarını bildirdi. Buna göre özel okul yapılması planlanan dershaneler içkili mekanlara en az 100 metre uzaklıkta olacak. Binanın tüm kat mülkiyeti dershane sahibine ait olacak. Özel okula dönüştürülecek dersane en az 200 metrekare bahçeye sahip olacak. Binası olup da belirtilen kriterlere uymayan dersanelere ise arsa ve vergi muafiyetinin yanı sıra kredi desteği sağlanacak.

 

 

Projenin ilk adımı atıldı

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Dersaneler kapanacak” sözleri üzerine Milli Eğitim Bakanlığı ilk somut adımı attı. Özel Öğretim Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı ve içinde dersane mülkiyeti, öğrenciler ve öğretmenler ile ilgili geniş çaplı bir anket ve dersanelerin dönüşüm için isteklerinin yer aldığı bir yazı tüm il ve ilçelerdeki dershanelere Bakanlığın MEBBİS programı üzerinden gönderildi. Bakanlık dersanelerin gerekli cevabı vermeleri için 19 Ekim’e kadar zaman verirken böylece dersanelerin özel okula dönüştürülmesi projesinin ilk adımı da atılmış oldu.

 

 

Derhsanelerden bilgi istendi

 

Bakanlığın dershanelere gönderdiği çalışmada birçok alandan sorular yer aldı. Buna göre dersanelere öncelikle öğrenci sayıları ve öğrencilerin hangi okulda okudukları soruldu. Buna göre özel okula dönüştürülmesi planlanan dershanelerde kaç öğrenci okuyacağı ve bu öğrencilerin hangi alanlarda yer alacağının planlanmaya çalışıldığı öğrenildi.

 

 

Öğrenci başına ücret

 

Dersanelere gönderilen yazıda öğrencilerin dershanelere  verdiği ücretler de yöneltilen bir diğer soru oldu. Buna göre Bakanlık hem dershanelerin açıkladığı fiyatlarla öğrencilere sunduğu fiyatları karşılaştıracak hem de devletin öğrenci başına özel okullara vereceği burs miktarları dershaneden gelecek cevaplar üzerinden belirlenecek.

 

 

KREDİNİN BİR KISMINI DEVLET ÖDEYECEK

 

Bakanlık bilgilendirme ve soruların yer aldığı yazının yanısıra dershanelere anket de gönderdi. Ankette öğretmenlerin yaşları ve ders verdiği alanlar soruldu. Bu şekilde emekli olup da dersanelerde çalışan öğretmenler belirlenecek. Emeklilik yaşları gelen öğretmenler emekli edilerek okullara taze kan getirilecek. Yine fen ve edebiyat fakültelerinden mezun olup formasyon alamayan öğretmenler belirlenerek dershanelerden dönüştürülen özel okullarda çalışabilmesi için yeni formüller ortaya konulacak. Bu kapsamda kamu kurumlarında çalışılabilmesi için girilen KPSS sınavı da yeniden düzenlenerek hayat geçirilecek. Öte yandan dersane sahiplerine özel okula dönüşmek için hangi teşviklerden yararlanmak istedikleri soruldu. Teşvikler arasında ise arsa tahsisi, vergi muafiyeti, özel öğretime destek ve devlet destekli kolay ödemeli kredi gibi maddeler yer aldı. Buna göre dersanelerin özel okula dönüşmesi halinde vergide önemli teşvikler yapılacak. Dershanelerin özel okula dönüşmesi için alacakları kredilere kolaylık getirilecek ve faizleri düşük seviyelere çekilecek. Ayrıca devlet kredinin yüzde 5’ini kendi öderken uzun ödemeleri olan kredi imkanları da sunacak.

 

 

SINAV KALKMASI SÜRECİ HIZLANDIRACAK

 

Dershanelerin özel okula dönüştürülme çalışmaları sırasında sınavlar öncelikle ele alınacak. Sınavlar, dersanelere ihtiyaç kalmadan yeniden şekillendirilecek. Anadolu ve fen liselerine girmek isteyen öğrenciler ortaokulda Seviye Belirleme Sınavına (SBS) tabi tutuluyordu. Ancak yeni sistemde SBS sınavı da kaldırılıyor. Böylece öğrenciler okullara girmek için dersanelere ihtiyaç duymayacak. SBS sınavı sadece Türkiye’nin eğitim seviyesini ölçmek için kullanılacak. Öte yandan liselerde de üniversitelere girmek için Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) kaldırılacak. Bu sınav yerine olgunluk sınavı getirilecek. Bu sınavda öğrencilerin lise öğrenimleri boyunca aldıkları eğitime ilişkin sorular sorulacak.

 

 

 

 

Kaynak: star